Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Det skal ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader.

I tillegg er det et mål at tiltakene bidrar til et mer inkluderende fritidsmiljø på kultur- og fritidsaktiviteter, ferieaktiviteter og alternative mestringsarenaer.

 

Kommunen skal foreta en politisk og administrativ vurdering og rangering av alle innkomne søknader etter at disse er oversendt fra Bufdir.

Vurderingene og rangeringene bør gis på grunnlag av konkrete målsettinger for barne- og ungdomsarbeidet i kommunen.

 

Forenklet skjema for utstyrssentraler:

Dersom tiltaket dere vil søke tilskudd til kun dreier seg om etablering/videreutvikling av en utstyrssentral, kan dere benytte «Forenklet skjema for utstyrssentraler».

 

Hvem kan søke?

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner. Søkerorganisasjonen må ha organisasjonsnummer på søknadstidspunktet.

Det skal opplyses om hvilken kommune tiltakene hører inn under. Frivillige organisasjoner forplikter seg til å bidra med 5 % i egenfinansiering.

Søknadsfrist: 13. desember

 

https://soknadsportal.bufdir.no/#login