Høstens feltarbeid i Beiarn kommune er en del av NGUs arbeid med å utarbeide et nytt kvartærgeologisk kart/løsmassekart i målestokk 1 : 50 000 for området som dekkes av kartblad 2029-3 Saltstraumen i Statens kartverks topografiske Norge 1 : 50.000 kartserie. Gjennom dette arbeidet ønsker NGU å oppnå en bedre forståelse av den kvartærgeologiske utviklingen i området, noe som også kan være nyttig i andre sammenhenger, for eksempel identifisering av mulige forekomster av marin leire/leireskredproblematikk. Kartet vil bli inkludert i den nasjonale løsmassedatabasen ved NGU (www.ngu.no) og dermed bli tilgjengelig for alle.

 

NGUs arbeid utføres hovedsakelig til fots i hele kartleggingsområdet.  NGU kartlegger også innmarksområder og bebygde områder, men tar hensyn til beitedyr, dyrket mark, private hager osv. NGUs medarbeidere bruker feltjakker som tydelig viser etatens logo. Bilene NGU bruker er også merket på samme måte. NGU legger vekt på et godt samarbeid og kommunikasjon med kommunene og lokalbefolkningen i områdene NGU jobber i.