Beiarn kommunestyre vedtok i møte 5. februar 2021 ny forskrift som regulerer motorisert ferdsel i kommunens vassdrag når de ikke er islagte. Hensikten er å ut fra et samfunns- og naturforvaltningsmessig hensyn regulere bruken av motorfartøy, med sikte på å verne om naturmiljøet og fremme trivselen i og på vassdrag i Beiarn kommune.

 

I Beiarelva blir det nå et generelt motorferdselforbud fra Moldjord bru og oppover elva, i tillegg i alle sideelver til Beiarelva. Fra Moldjord bru til grensa mellom elv og sjø blir det tillatt å kjøre inntil 8 knops hastighet inntil 100 meter fra land.

 

I innsjøer som er 2 kvadratkilometer eller større, blir det ikke tillatt med motorkjøretøy som har motorstørrelse over 20 hestekrefter. Arstaddalsdammen og Ramskjellvatnet er innsjøer over 2 kvadratkilometer.

NB: Innsjøer under 2 kvadratkilometer berøres ikke av denne forskriften, men motorferdsel i disse er i utgangspunktet forbudt etter motorferdselloven

 

Forbud og hastighetsbegrensning etter den nye forskriften, kan dispenseres fra etter søknad til kommunen