Stortingsmelding nr. 33, «NAV i ny tid» kom i mai 2016. Den konkluderte bl.a. med at det er behov for større og mer kompetente NAV-kontor med vekt på mer ledelse og mindre styring. 

Med bakgrunn i dette, har Beiarn kommune siden 2016 jobbet med en endringsprosess i partnerskapet i NAV og med samarbeidende kommuner i Indre Salten (Saltdal, Sørfold, Fauske, og Hamarøy). Dette arbeidet har endt med et felles vedtak i alle kommuner om å etablere et nytt felles NAV-kontor som har fått navnet NAV Indre Salten. Administrasjonen vil bli på Fauske, men med avdelingskontor i Hamarøy og Saltdal og lokasjoner i Beiarn og Sørfold. NAV Indre Salten ble formelt etablert 9. november 2020.

 

Endringen vil føre til mer teambasert jobbing, men det skal fortsatt være lokal tilstedeværelse. Beiarn kommune har vært delaktig i denne prosessen hele veien, og har bidratt med deltagelse både fra ansatte i NAV kontoret og ledelse i Beiarn kommune. Politikere har også vært orientert og delaktig underveis og har hatt enstemmige vedtak i alle kommuner. Målet med endringen er både å sikre lokal tilstedeværelse, og fortsatt ha kompetente og gode NAV kontor som også blir mindre sårbare ved fravær. Ved fravær i Beiarn kan for eksempel et annet kontor i Indre Salten ivareta brukerne.

 

Fylkesdirektør NAV Nordland Cathrine Stavnes understreker at det er en grundig jobb som er gjort, og resten av fylket får en lettere jobb hvis det blir en lignende prosess, og NAV Indre Salten blir en god modell for andre. Tjenestene vil bli mer robuste, og det vil bli lettere å oversette styringssignaler til lokale forhold.

 

Beiarn kommune takker medarbeiderne i NAV som har deltatt aktivt i prosessen og ønsker dem lykke til i det nye samarbeidet. Beiarn kommune er trygg på at kommunen fortsatt skal gi sine innbyggere gode tjenester og NAV skal som før fortsette å gi mennesker muligheter.