Motorferdsel i utmark reguleres i hovedsak av følgende regelverk:

            LOV-1977-06-10-82 Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven).

FOR-1988-05-15-356 Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag.

Miljøverndepartementet har utarbeidet retningslinjer i rundskriv MD T-1996-1 og MD T-2009-6 som fungerer som nasjonale rammer.

 

All kjøring i utmark må skje i henhold til enhver tid gjeldende lover og regler. Innenfor de gjeldende lover og forskrifter kan kommunen gi dispensasjoner for kjøring. Kommunale retningslinjer er utarbeidet for å gi publikum klare føringer for hvilke dispensasjoner som kan gis av Beiarn kommune.

De kommunale retningslinjer gjelder inntil gjeldende lov/forskrift eventuelt endres eller nye kommunale retningslinjer vedtas.

Nye retningslinjer for motorferdsel i utmark