Endringer i motorferdselregelverket - fjerning av 2,5 km-grensen med mere.

USS har siden organisasjonen ble stiftet i 1996 arbeidet for lokal forvaltning av motorisert ferdsel i utmark. Landsstyret i USS avga etter enstemmig landsmøtevedtak 10. februar 2020 høringssvar til regjeringens foreslåtte endringer i motorferdselloven – les her.

Landsstyret i USS var særlig opptatt av reglene for når kommunene kan gi tillatelse til å bruke snøscooter til hytta for å transportere bagasje og utstyr. Etter Stortingets oppmoding endrer regjeringen nå reglene for å få tillatelse, slik at det ikke lenger er krav om at hytta ligger minst 2,5 km fra brøytet vei og at det ikke er mulighet for leiekjøring i området. Kommunene får dermed større frihet til å styre når de vil gi tillatelse til snøscooterkjøring.

I utgangspunktet er motorferdsel i utmark i forbudt, men det gjelder en rekke unntak for ferdsel til ulike nytteformål. Ett av unntakene gjelder adgang til å frakte bagasje og utstyr til hytter som ikke ligger inntil vinterbrøytet vei. Det blir nå opp til kommunene om de vil gi slik tillatelse selv om hytta ligger nærmere enn 2,5 km fra brøytet veg.

USS mener dette er en viktig styrking av kommunenes selvråderett over egne utmarksarealer og en endring mange av våre medlemskommuner har etterlyst lenge. Dette bygger samtidig opp om målet regjeringen har satt for forenkling av utmarksforvaltningen.

I tillatelse etter nye regler skal kommunen kartfeste eller på annen måte angi traséen kjøringen skal følge. Slik vil kommunene kunne styre ferdsel og unngå kjøring i områder der denne av ulike grunner er uønsket, enten det gjelder hensyn til sårbar vegetasjon, dyreliv, rasfare eller friluftslivet. Kartfesting av trasé er viktig for å hindre ulovlig kjøring i utmark. Det vil effektivisere politiets og naturoppsynets arbeid med å kontrollere om kjøringen skjer i tråd med tillatelsen. Kommunene kan be om at den som søker om tillatelse i søknaden selv fastsetter og eventuelt tegner opp på kart ønsket kjøretrasé.  USS har i sitt høringssvar støttet en ordning med kartfesting av kjøretrasé.

Det var i høringsutkastet også tale om å regelfeste at kommunene skulle stille ytterligere krav i forbindelse med tillatelse. USS er godt fornøyd med at regjeringen på grunnlag av oppmoding fra Stortinget om forenklinger og økt kommunalt selvstyre har endt opp med å kun innføre vilkåret om å angi trasé.

Jeg har som USS-leder registrert uttalelser om at de herværende regelendringer vil bety «total frislipp av motorisert ferdsel i utmark». Det samme opplevde vi da regjeringen i 2015 innførte lokal forvaltning av motorisert ferdsel i utmark. Dette handler overhodet ikke om frislipp. Det handler derimot om hvor beslutningen om lokal scooterkjøring skal tas. Norge er et langstrakt land og det er helt andre forhold som gjelder flere steder i fjellet i Sør-Norge enn det er i for eksempel Trøndelag eller Finnmark. Dette handler om at beslutninger tas nærmest den som berøres av beslutningen. Det handler om tillit til kommuner og lokalsamfunn og at det vet best om de lokale behov og hvilke interesseavveininger som må gjøres.

Les mer på regjeringens nettsider