Det ble i kommuneplanens samfunnsdel 2020 – 2030 lagt følgende føringer for arealdelen:

 

1. Knutepunkturvikling med samling av ressurser i form av blant annet skole og flerbrukshall med tilpasningsdyktige bygg som kan gå i takt med befolkningsendringene.

2. Turisme/reiseliv - være offensiv i forhold til tilrettelegging av hyttefelt, utvikling av aktivitet langs Beiarelva, Beiarfjorden og andre aktuelle områder.

3. Muliggjøre utvikling av mineralressursene.

4. LNFR-områdene; ivareta jordbruksnæringens produksjonsgrunnlag , men vise smidighet i egnede områder og utvalgte knutepunkt.

5. Gjenbruk av eksisterende kommunale bygg til andre viktige samfunnmessige oppgaver.

 

Det ønskes spesielt innspill innenfor disse føringene.

Innspill eller merknader til planprogrammet sendes til post@beiarn.kommune.no eller Beiarn kommune, Nedre Beiarveien 906, 8110 Moldjord, innen 31. mars 2021.