Fra og med 15. juni kan det søkes om tilskudd til bygging og/eller rehabilitering av anlegg som er åpne for allmenn idrettslig virksomhet. Søknadsskjema er tilgjengelig på www.anleggsregisteret.no.
 
Alle bestemmelser om tilskudd av spillemidlene til anlegg for idrett og fysisk aktivitet er inntatt i vedlagte V-0723 Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2018. Bestemmelsene og annet informasjonsmateriell kan hentes på Kulturdepartementets nettside www.anleggsregisteret.no, og en utfyllende liste over publikasjoner og veiledere finnes på www.kud.dep.no/idrettspublikasjoner. Offentlige etater/virksomheter kan bestille publikasjonene fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon via nettsiden www.publikasjoner.dep.no.
 
Departementet ønsker med dette å informere om følgende temaer:
 Kommunale frister
 Krav til søker
 Anleggets plass i kommunal plan
 Rehabilitering av anlegg
 Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av planer
 
Kommunale frister
Søknader sendes inn elektronisk i skjema tilgjengelig via nettsiden www.anleggsregisteret.no. Søknaden blir automatisk sendt kommunen hvor anlegget skal bygges/rehabiliteres. Kommunene fastsetter selv frister for innsending av søknader for søkere i sin kommune. Beiarn kommune har satt fristen til 1.desember 2018. Kommunene skal kontrollere og prioritere søknader, og oversende disse til fylkeskommunen innen 15. januar 2019.
 
Kommune og fylkeskommuner
 
Krav til søker
Det er et grunnleggende prinsipp at tilskudd i form av spillemidler ikke skal danne grunnlag for fortjenestebaserte eierformer. For oversikt over hvem som kan søke tilskudd, se V-0732 pkt. 2.2.1 for ordinære anlegg, og pkt. 3.3.1 for nærmiljøanlegg. Søkere må være registrert i Enhetsregisteret og være tildelt et organisasjonsnummer.
Anleggets plass i kommunal plan
Anlegg det søkes om tilskudd til skal inngå i en vedtatt kommunal plan som omfatter idrett og fysisk aktivitet.
Departementet har utarbeidet en sjekkliste for relevante forhold som inngår i vurdering av anleggsbehov i en kommune. Sjekklisten er et tilbud som hjelpemiddel i arbeidet med datainnsamling og medvirkning ved arbeidet med behovsvurderinger. Sjekklisten inngår i bestemmelsene som vedlegg 8.

 
Det kan søkes tilskudd om rehabilitering av anlegg etter 20 års brukstid. For idrettsdekker og enkelte andre elementer, samt for alle nærmiljøanlegg, kan det søkes om tilskudd etter 10 års brukstid. For detaljinformasjon om tilskudd til rehabilitering av ordinære anlegg, se V-0732 pkt. 2.4, og for nærmiljøanlegg se pkt. 3.4.1.
Nærmere informasjon finnes også i publikasjon V-0977 Rehabilitering/ombygging av eldre idrettsanlegg.
 
Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av planer
Planer det søkes om tilskudd til, må ha gjennomgått en vurdering og være gitt en idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning for å sikre at anlegget ivaretar idrettslige behov og gode idrettsfunksjonelle løsninger. Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning må foreligge før byggearbeidene igangsettes. Det vises til V-0732 pkt. 2.5 med underpunkter. Det vises også til departementets veileder for idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning, publikasjonsnummer V-0985.
 
Departementet har bemyndiget kommunene å foreta den idrettsfunksjonelle forhåndsgodkjenningen av alle anlegg, unntatt svømmeanlegg, kunstisanlegg og nasjonalanlegg.
Departementet anmoder om at idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av andre anlegg enn ovenstående kun sendes departementet til behandling i helt nødvendige tilfeller. Det vises videre til at fristen for slik oversendelse – 15. november – må overholdes for at slike saker skal kunne påregnes å bli behandlet i tide.
 
Med hilsen
Ole Fredriksen (e.f.)
avdelingsdirektør
Daniel Storholthe Kristiansen
prosjektleder
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer