Mer villaks og bedre fiskeopplevelser er i fokus når Beiarelva SA styrker samarbeidet med SNVF og Beiarn Kommune.   
 
Det er behov for å styrke organisasjonen Beiarelva for å få tilfredstillende kontroll på alle de aktiviteter Beiarelva SA skal jobbe med. Oppgavelista er lang; med å informere og involvere elveeierne på en bedre måte, med å gjennomføre fisketrapp-prosjektet, et viktig sjøørretprosjekt, med ennå bedre rydding og annen tilrettelegging langs elva, og å få på plass kommende års regler tidlig.

Beiarn kommune, Beiarelva SA og Norsk Villaksforvaltning har hatt en serie møter de siste ukene. Viktige erkjennelser er gjort og det er ryddet i roller og ansvar. Det er enighet om at lokal forvaltning og utviklingstiltak fortsatt skal ligge hos elveeierne, og at dette bare kan skje ved å styrke kapasitet og kompetanse internt i Beiarelva SA. Som viktigste kortsiktige tiltak samarbeides det nå tett, slik at Beiarelva SA snarlig får fullfinansiert en treårig prosjektstilling til å lede og styre aktivitetene.

 

Beiarelva SA erkjenner å mangle kapasitet og kompetanse til å håndtere det ansvaret og de oppgaver organisasjonen faktisk har. Over flere år har vi derfor i stor grad valgt å benytte bistand fra så vel SNVF som Beiarn kommune. Vi ser at dette har gått på bekostning av samholdet blant elveeierne.  Vi erkjenner derfor at vi ikke har vært gode nok til å kommunisere nødvendigheten og betydningen av denne bistanden ut til elveeierne. Dette ønsker vi å endre på og vi ønsker å endre det fort. Kraftig forbedrede informasjonsrutiner er en naturlig del av dette.

Stiftelsen Norsk Villaksforvaltning erkjenner tidvis å ha gått lengre enn samarbeidsavtalen med Beiarelva SA regulerer. Dette er gjort i beste mening og i utålmodighet etter å gjøre Beiarelva til en enda bedre elv. I løpet av sommeren har engasjementet vært for inngripende og på et detaljnivå som har vært uheldig. Stiftelsen Norsk Villaksforvaltning har tatt de nødvendige interne grep for å rydde opp i dette. Vi beklager den urett som er gjort ovenfor enkeltpersoner og viktige aktører i Beiarsamfunnet og håper på fortsatt lokal tillit.

Beiarn kommune har en begrenset rolle i forvaltningen av Beiarelva. Vi har likevel en observatørrolle i Beiarelva SA og ønsker å beholde denne. Den gir anledning til å gi informasjon til styret og til å få informasjon fra styret. Kommunen skal ikke benytte sin observatørrolle på bekostning av elveeiernes interesser. For samfunnet Beiarn utgjør elva en viktig og sterk fot i utviklingen av trivsels- og reiselivsbygda Beiarn. Vi vil derfor fortsatt støtte opp om organisasjonen Beiarelva SA. Veilederen M-1633 (2020) fra Miljødirektoratet       viser at kommunen skal gis anledning til å gi innspill til blant annet lokale fiskeregler. Det ønsker vi fortsatt å gjøre.

 

Pressekontakter:
Beiarelva SA, styreleder Helge Osbak, telefon 90166639
Norsk Villaksforvaltning, styreleder Odd Strøm, telefon 90107508
Beiarn kommune, ordfører Monika Sande, telefon 75569000


Tilleggsinformasjon:
Laksefisket i Beiarelva er avsluttet. Også denne gang ble det et bra år med en høg andel stor laks, den største på 20,5 kg. Fisket etter sjøørret ble avsluttet 14. september, men der er nok resultatene noe svakere enn normalt. Totalt er det tatt opp nærmere 7,5 tonn laks og ørret.

Det er imidlertid mye spennende som skjer i og rundt Beiarelva om dagen. Blant annet godkjente Fylkesmannen i Nordland på forsommeren bygging av laksetrapper i Høgforsen. Med trappene på plass vil fiskbar strekning bli mer enn fordoblet. Mye planarbeid er allerede gjort, men skal trappene kunne åpnes i 2022 eller 2023 gjenstår ennå mye arbeid – og mange må bidra.

Beiarelva er viktig for at nasjonen Norge skal kunne ivareta de internasjonale forvaltningsprinsippene som er utarbeidet av den nordatlantiske laksevernorganisasjonen (NASCO). Beiarfjorden har status som nasjonal laksefjord og elva er definert som et nasjonalt laksevassdrag. Det forplikter og det gir utfordringer. Blant annet har vi hatt et strengt forvaltningsregime i elva. Ikke alle er enige i de begrensninger som er innført, med begrenset fisketid, krav om utsetting av stor fisk og redskapsbruk.

Etter en del støy, blant annet gjengitt i sosiale medier, sendes denne felles informasjonen til alle som bryr seg om Beiarelva og forvaltningen av denne. Meldingen er utformet etter flere møter og er klarert i styrende organer hos så vel Beiarelva SA som Norsk Villaksforvaltning og Beiarn kommune.

Møteserien de siste ukene har endt opp i en klar konklusjon. Beiarelva er god – men kan bli enda bedre. Den er og skal fortsatt være ei folkeelv der menigmann skal kunne oppleve trivsel og få tilgang til fiske til en rimelig pris. Samtidig kan den lokale verdiskapingen bli større. Utviklingen skal styres og eies av elveeierne og oppgavelista for å sikre målene er lang. Den nylig vedtatte utviklings- og driftsplanen skal legges til grunn.

Best mulig resultat oppnås ved at kommunen delfinansierer en prosjektstilling i Beiarelva over tre år og at kommunen, sammen med Stiftelsen Norsk Villaksforvaltning, finner en fullfinansiering av nevnte stilling uten at elveeierne skal bære økonomisk risiko av noen art.