DET ER EN GLEDENS DAG!

Vi har nettopp fått bekreftet at Regjeringen i dag har skrinlagt Sanderudutvalgets forslag til nye kraftskatteregler. Dette innebærer at Saltenkommunene samlet fortsatt skal ha sin del av verdiskapingen denne lokale naturressursen gir og at kommunene også får beholde miljøavgiftene som knytter seg til naturskader som følger av produksjonen. Totalt er det snakk om ca 300 millioner kroner hvert år. Forslaget fra Sanderudutvalget ville redusert dagens inntekter med ca 180 millioner.

For Beiarn sin del er det snakk om å beholde ca 26 millioner hvert år, det det var risiko for å miste vel 16,3 millioner.

Kommunen vil arbeide videre for at rehabiliteringer skal kunne skje og mener fremdeles at det riktige og viktige grepet vil være å redusere den statlige grunnrenteskatten på såkalt superprofitt. Den er i dag på 37,4 % og ble av utvalget foreslått til 39 %. Vårt syn er at innretningen på grunnrenteskatten gjør samfunnsøkonomisk gunstige rehabiliteringer og investeringer til bedriftsøkonomisk ulønnsomme tiltak.   

 

Ole Petter.

 

Nedenfor følger LVKs pressemelding:

REGJERINGEN SKRINLEGGER SANDERUD-UTVALGET!

Statsminister Erna Solberg har i dag opplyst at Regjeringen ikke vil gå videre med Sanderudutvalgets forslag til nye kraftskatteregler. Sanderudutvalget har foreslått å avvikle kommunenes lovbestemte rettigheter til konsesjonsavgifter og konsesjonskraft og å endre verdsettelsesprinsipp for eiendomsskatt. Ifølge utvalget vil 3,6 milliarder kroner årlig bli overført fra kommunene til staten.

Regjeringens beslutning vekker jubel i 160 vertskommuner for vannkraftanlegg. Kommunene har siden oktober 2019 jobbet iherdig for denne konklusjonen og kan nå puste lettet ut.

En seier for fornuften og distrikts-Norge!

uttaler Torfinn Opheim, styreleder i Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar - LVK. 

Forslaget om å frata vannkraftkommuner en hundreårig lovbestemt rett til vederlag for å ha gitt fra seg sine dyrebare vassdrag, har vekket sterke protester både i våre kommuner og i kraftbransjen.  Jeg er glad for at statsministeren og regjeringen har lyttet til LVKs saklige og berettigede argumentasjon. Utvalgets dramatiske forslag har ført til en imponerende mobilisering blant medlemskommunene, men også et godt samarbeid med kraftbransjen. Det lover godt for fremtiden at vertskommuner og kraftbransjen har sammenfallende syn på hovedtrekkene i vannkraftregimet,

fortsetter Opheim.

 

Stein Erik Stinessen, sekretær i LVK, gir Regjeringen honnør for å ha klargjort sitt syn på Sanderud-utvalgets forslag. Men han avslutter med følgende råd til statsministeren:

Det er fortsatt nødvendig å få endret grunnrenteskatten slik at vi får gjennomført fornuftige rehabiliteringer. Kraftselskapene må gis insentiver til å foreta de investeringer som trengs, og her er skjermingsrenten løsningen. Ved å øke skjermingsrenten vil grunnrenteskatten igjen bli en skatt på det ekstraordinære overskuddet som oppstår ved utnyttelse av en begrenset naturressurs. Dagens grunnrenteskatt innebærer at også kraftverk som går med underskudd må betale grunnrenteskatt. Det gjør innvendingene mot dagens grunnrenteskatt berettiget, ikke bare i vannkraftsektoren, men også for vindkraft, havbruk og annen kommersiell naturressursutnyttelse. En riktig innrettet grunnrenteskatt vil være anvendbar også for vindkraft og havbruk og utløse mer naturressursbasert næringsvirksomhet i distriktene.

 

Også Caroline Lund fra LVK-sekretariatet er fornøyd med avklaringen, som vil gi grunnlag for rehabiliteringer uten nye inngrep:

Mange kommuner med verdifulle naturressurser er åpne for å utnytte disse til storsamfunnets beste. Men det forutsetter at de får betalt for sin naturkapital ved en andel av grunnrenten.