Rehabilitering av fisketrappene i Beiarelva – kommunens rolle - PDF

Beiarelva SA
Grunneierlagene/grunneierne i Beiarn       Moldjord, 02.02.2022

 

REHABILITERING AV FISKETRAPPENE I BEIARELVA – KOMMUNENS ROLLE

Etter signaler om støy angående Beiarn kommunes rolle i rehabilitering av fisketrappene i Beiarelva,
ønsker Beiarn Senterparti, Beiarn Arbeiderparti og Beiarn Bygdeliste å gi en samlet uttalelse.

Beiarn kommune har over lang tid i støttet Beiarelva SA i jobben med å få rehabilitert fisketrappa i Beiarelva.
Formannskapet i Beiarn kommune har i sak 42/20 bevilget kr. 500.000,- i tilskudd og et ansvarlig lån på kr. 500.000,-
for å holde fremdriftsplanen i organisasjonsutviklingen i Beiarelva SA og i laksetrapprosjektet.
I Beiarn Kommunestyre sin sak 71/19 ble det i økonomiplanen lagt inn kr. 2.320.000,- for å finansiere rehabiliteringen.
Sistnevnte sak viser at sittende kommunestyre ønsker å bidra med finansiering til rehabiliteringen.

 

Administrasjonen i Beiarn kommune har fulgt opp vedtakene, og jobber sammen med Beiarelva SA
for å få finansiert rehabiliteringen. Samtidig jobber lokalpolitikere opp mot politikere sentralt for å få statlig finansiering.


Dette har blant annet gitt seg utslag med et bidrag på kr. 2.000.000,- direkte finansiert over statsbudsjettet 2020.
I tillegg har det etter Stortingsvalget i 2021 vært arbeidet intenst fra Beiarn Senterparti og Beiarn Arbeiderparti inn mot
egne Stortingsgrupper og den nye regjeringen. Dette arbeidet har ført til at laksetrappene i Beiarelva og Vefsna er nevnt i
Statsbudsjettets tilleggsproposisjon for 2022, og vi forventer at vår påvirkning vil bidra til finansiering av rehabiliteringen.

 

De politiske partiene i Beiarn kommune er godt fornøyd med det arbeidet Beiarelva SA har gjort til nå.
Et grundig og godt forarbeid er utført, det ypperste av nasjonal kompetanse på dette området er benyttet og vi tror at prosjektet er byggeklart.

 

Politikken i Beiarn mener at størstedelen av finansieringen må komme fra statlig hold. Vi forventer at den statlige bevilgningen vil komme over 2-3 år,
i tråd med fremdriften i rehabiliteringen. Totalt er den statlige finansieringsdelen anslått til ca. 25 mill.
Signalene fra regjeringen er entydig positiv og vi smir mens jernet er varmt, nå når den nordatlantiske villaksen er kommet på rødlisten for truede dyrearter.

 

På bakgrunn av den finansiering som Beiarn kommune har bidratt med, den summen som har blitt avsatt i økonomiplanen for Beiarn kommune,
og det arbeidet som gjøres mot politikken sentralt, mener de politiske partiene i Beiarn kommune at vi må uttrykke bekymring over Beiarelva SA sitt
årsmøtevedtak som sier at trappeprosjektet må være fullfinansiert før byggestart.
Vår erfaring tilsier at med den statlige bevilgningsordning vil ikke dette være mulig.
Dette ser de lokalpolitikerne som har jobbet med saken overfor sentrale politikere. Vi har kommunisert dette til styret i Beiarelva SA,
som følgelig har innkalt til ekstraordinært årsmøte for å søke å få endret dette vedtaket, slik at rehabiliteringen kan skje.

 

På denne bakgrunnen ønsker politisk ledelse i Beiarn kommune å være tydelig på at Beiarelva SA har vår fulle støtte i den strategien de har
valgt og vi anerkjenner det grundige forarbeidet som er gjort. Nå ser vi det som realistisk å få rehabilitert trappene, – hvis Beiarelva SA åpner for finansiering over tid.

 

For Beiarn kommune er Beiarelva hovedpulsåren i vår satsning på opplevelsesbasert turisme og næringsliv. Skulle dette prosjektet falle sammen,
vil hele Beiarn, og Norge, gå glipp av ei elv som kan produsere mer nordatlantisk villaks.
Skal vi lykkes, ikke bare med dette prosjektet, men med det som vi vil få til, må vi samarbeide på alle hold.

 

Avslutningsvis er det viktig for oss politisk å understreke at eierskapet til, og forvaltningen av Beiarelva ligger hos grunneierne som elveeiere.
Beiarn kommune er, og skal være en tilrettelegger for denne forvaltningen, som for all næringsutvikling i kommunen.
Det er viktig for oss å samlet støtte opp om den satsingen vi politisk mener er positiv for kommunen,
for innbyggerne og de utenfra som ønsker å bidra positivt i forhold til ei god forvaltning av Beiarelva.

 

Med vennlig Beiarpulshilsen

Andre Kristoffersen     Håkon Sæther  Torbjørn Grimstad
Beiarn Senterparti   Beiarn Arbeiderparti  Beiarn Bygdeliste
Ordfører