Søknadsfrist på tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) er 1. april. Formålet med slike tiltak er å ivareta natur- og kulturminneverdier i kulturlandskapet, og redusere forurensning eller risiko for forurensning fra jordbruket. Eksempel på tiltak innen kulturlandskap kan være ivaretaking av biologisk mangfold, gammel kulturmark, kulturminner og kulturmiljø (inkludert verneverdige bygninger). Videre kan aktuelle tiltak være tilrettelegging for ferdsel og opplevelser i landskapet.

Eksempel på tiltak mot forurensing kan være utbedring og supplering av hydrotekniske anlegg, miljøplantinger, økologiske rensetiltak, omlegging til mer miljøvennlig og ekstensiv drift på spesielt erosjonsutsatte areal og særskilte bygningsmessige miljøtiltak.

Eier av landbrukseiendom kan søke SMIL-midler dersom det drives en tilskuddsberettiget produksjon på landbrukseiendommen. Tilskuddsberettiget produksjon kan ivaretas ved utleie av areal til foretak som er tilskuddsberettiget. Det skal søkes på eget søknadsskjema SLF-430 som finnes på Landbruksdirektoratet sine nettsider, eller du kan kontakte kommunen.