Formålet med SMIL er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket, utover det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift. Det kan gis investeringstilskudd til tiltak som ivaretar og fremmer natur- og kulturminneverdier i kulturlandskapet (kulturlandskapstiltak) og investeringstiltak som bidrar til å redusere forurensning eller risiko for forurensning fra jordbruket (forurensningstiltak).
Tiltakene må ikke komme i konflikt med viktige naturverdier, kulturminner eller reindriftsinteresser.

Foretak som er registrert i Enhetsregisteret kan søke. For å få innvilget tilskudd er det vilkår om at tiltaket skal gjennomføres på en landbrukseiendom, og det må foregå en tilskuddsberettiget jordbruksproduksjon på landbrukseiendommen. Eiere som ikke selv driver arealene kan søke om tilskudd dersom det drives tilskuddsberettiget jordbruksproduksjon på eiendommen. Den som leier det tilskuddsberettigede arealet kan også søke om tilskudd dersom han har godkjenning fra eier.

Les mer om SMIL på Landbruksdirektoratets hjemmesider

Her finner du Beiarn kommunes egne lokale tiltaksstrategier for SMIL og NMSK

SMIL-søknader skal nå sendes inn digitalt via Altinn:

 Slik gjør du:

  • Gå til siden http://www.altinn.no/ på internett
  • Logg deg inn med MinID, BankID eller lignende
  • Velg landbruksforetaket ditt som Aktør, eventuelt deg selv som privatperson dersom du søker om tilskudd til drenering som privatperson
  • Søk opp og velg skjemaet Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) eller Tilskudd til drenering i jordbruket.
  • Legg inn informasjon om tiltaket og last opp nødvendige vedlegg (kart er eksempelvis obligatorisk). 
  • Søknaden sendes automatisk til kommunen som landbrukseiendommen for tiltaket ligger i.