Ferieavviklingen og næringssaker i farta

Beiarn kommune har ca 150 fast ansatte. Alle har selvsagt rett til ferie og ferieloven regulerer det meste. Når vi vet at mange enkeltpersoner er alene om sitt faglige ansvar og at store deler av driften går sin gang døgnet rundt og året gjennom, blir ferieavviklingen utfordrende. Det er altså krevende å gi den enkelte ansatte det de har rett til, men samtidig gi alle tjenestene og svare i alle pågående saker og prosesser.

Jeg vil benytte denne anledningen til å takke ansatte for den smidigheten som også i år utvises for å opprettholde kommunens aktivitet og tilbud gjennom ferietiden. I enkeltsaker og når det oppstår situasjoner som krever en spesiell persons kompetanse og innsats er dette veldig viktig, men ikke en selvfølge. Ingen nevnt, ingen glemt. Jeg håper også bygdas folk og besøkende vet å sette pris på dette.  

Det er også grunn til å hilse til Formannskapets medlemmer. Siste kommunestyremøte ble avholdt 22. juni og møteplanen tilsa politisk ferie til slutten av august. Likevel stilte Formannskapet til ekstra møte 6. juli. Der var det nødvendig å ta stilling til flere søknader fra selskapet fra Brumundal som hadde kjøpt boet etter konkursen i Solbakk Tre AS. Formannskapet avgjorde at søknadene ikke kunne støttes. Hovedbegrunnelsen var at den økonomiske risikoen for kommunen var for stor. Hva som skjer videre på Solbakk er ikke godt å si, men kommunen har løpende kontakt med de som nå eier maskiner og utstyr. Deres opprinnelige plan var å demontere utstyret og selge dette i Europa, men god kontakt med ansatte i Solbakk Tre og andre ressurspersoner gjorde at de ville forsøke ny drift lokalt. Bygget der maskiner og utstyr står eies av et eget kommunalt foretak (KF). Bygget skal brukes til lønnsom, lokal næringsaktivitet.

Beiarn kommune har eierskap til flere bygg, og det jobbes kontinuerlig, også i sommerferien, med å få til ny næringsaktivitet og stimulere til å skape flere arbeidsplasser enn det vi har i dag. Vi opplever flere interessante henvendelser fra aktører som ser til Beiarn for mulig etablering.

Har du egne planer eller idèer kan Anne Maren kontaktes hvis det er landbruksrelatert. Ellers kan næringsrådgiver Elin, økonomisjef Geir Arne eller jeg kontaktes. Vedtekter og retningslinjer for næringsfondet i kommunen finner du på www.beiarn.kommune.no. 

Grunnundersøkelser og kvikkleire

Det er godt kjent at også Beiarn kommune har utfordringer knyttet til forekomster av leire sett mot gjeldende forskrift og veileder fra NVE. I tråd med politiske vedtak kartlegges grunnforhold på områder som er aktuelle for etablering av ny offentlige aktivitet og tilrettelagte næringsarealer. De områdene som undersøkes er Tollå, Storjord og Moldjord. Dette gir en stor utgift for kommunen, men vi må vite hvor det går an å skape ny virksomhet og bygge – ikke tro. Det er gledelig at kommunestyret er enstemmige i dette synet. Hvis vi legger sammen det vi har brukt og det vi kommer til å bruke på nødvendige grunnundersøkelser, så er vi nært 13 millioner kroner. Denne uka søkes det derfor om ekstraordinære statlige midler til delfinansiering.
Der det ikke blir funnet kvikkleire kan kommunen eller private aktører gå videre med reguleringsplan eller til byggesaksbehandling hvis arealbruken er avklart. Blir det funnet kvikkleire blir prosedyrene annerledes, kostbare og tar lang tid.

Status for det regulerte området på Storjord, der nytt laksesenter og ny skole, hall og basseng var aktuelle, er som kjent nedslående. Med det vi vet i dag er det ikke tilrådelig å gå videre med detaljplanlegging på det prioriterte området på Storjord. Økonomien i nødvendig sikring av arealene med store motfyllinger i alle skråninger er avgjørende. Harrmoen er inntil videre lagt bort av administrasjonen som aktuell plass, og dette er varslet til politikken. Hva som skal skje med de områdene på Storjord som er mest utsatt må komme opp i en egen og senere sak.

I etterkant av endelig rapport for det prioriterte området er det foretatt grov kartlegging av et større område i Storjordområdet. Her har vi fått indikasjoner som oppfattes som lovende med tanke på nybygg og utvikling, men ingen rapport foreligger. Dette innebærer at administrasjonen følger opp kommunestyrets vedtak om å prioritere Storjordområdet for etablering av ny skole/hall osv. Vi vet at rapportskriving påbegynnes rett etter sommerferien, men må påregne at den også skal til uavhengig kontroll før konklusjoner kan trekkes av kommunen. Da er vi tidligst i oktober eller november.

For området Tollånes/Løssiheimen ventes rapport å foreligge i løpet av oktober måned. Håpet er at det er lite leire i området, men alle forbehold må tas. Særlig i forhold til boligbygging, ny næring og eventuell bruk av konsesjonskraft til ny næring mener administrasjonen at det er viktig med rask avklaring.

På Moldjord gjøres det undersøkelser for to områder. Fagrapport for området Holmen er kommet, men uavhengig kontroll foreligger ikke ennå. Konklusjonen i fagrapport Holmen er som følger: «Det vurderes at Holmen boligfelt ikke ligger innenfor en faresone for løsneområde eller faresone for utløpsområde, og det konkluderes dermed med at kravene til sikkerhet mot områdeskred gitt i Veileder fra NVE er oppfylt og dokumentert». Vi avventer uavhengig rapport fordi vi skal vite, ikke tro. Likevel utlyser vi i disse dager en arkitektkonkurranse for et nytt område i og ved «olderkjærran» ved Rønna der stikkordet er aldersvennlig bomiljø. Dette er et direkte resultat av vår deltakelse i et nasjonalt prosjekt. Det første konkrete tiltaket, som også er vedtatt i budsjett – og økonomiplanen og skulle vært påbegynt, er nye boenheter for eldre tilrettelagt for heldøgns omsorg. Reguleringen av området vil starte i høst, og skal også klarere areal til andre aldersvennlig boliger, ny barnehage og andre aldersvennlige servicetilbud som ennå ikke er definert.

For området Slagøyra, Buen og Moldjord øst for Innerjorda har det vært lyst ut konkurranse for ytterligere boringer. Boringen for dette området ventes å starte i uke 33.  

Stedsutvikling Tvervik

15 internasjonale arkitektstudenter kommer til Beiarn i slutten av august for å designe og bygge et nytt toalett med rasteplass og utkikkspunkt der det kommunale toalettet står i dag. Deler av eksisterende toalett vil trolig gjenbrukes. Gjennom sommeren og til nytt bygg står klart, vil en kunne benytte leietoalett som allerede er på plass.

NTNU kommer hit for tredje år på rad for å gjennomføre feltarbeid i studiet «Design in context». Professor Sami Rintala og emneansvarlig Per Berntsen fikk tilsendt fem ulike forslag og innspill til områder hvor det ønskes utvikling. Beiarn kommune er tilfreds med at NTNU valgte Tvervik og kaiområdet.

Tilpasning av lokaler

Det foregår for tiden litt ombygging på kommunehuset. Ombyggingen er nødvendig fordi Bodø og Beiarn kommuner har inngått avtale om at Beiarn skal ivareta all legetjeneste for bydel Skjerstad. Dette innebærer at vi på ettersommeren skal lyse ut ei legestilling. Vi er trygge på at dette vil gi en bedre legetjeneste og bedre arbeidsvilkår for ansatte som skal tjene både Beiarn og gode gamle Skjerstad.

Utover høsten vil det bli justeringer for så vel fysioterapitjenesten som for helsesykepleier og servicetorget. Vi mener dette vil bli bedre for publikum og vi sikter mot et Servicetorg med bedre adkomst og gode arbeidsforhold.

Vi beklager litt byggestøy og noe rot under ombyggingen. 

Kommunen og sosiale medier

Beiarn kommune har vedtatte retningslinjer for opptreden på Facebook og andre sosiale medier. Retningslinjene gjelder for kommunale arbeidstakere og for lokale politikere. Det finnes en kommunal FB-konto, men det er en informasjonskanal og ingen debatt- og diskusjonskanal. Kommunen er mottakelig for råd og kritikk og mottar gjerne innspill på vår FB-side. Men vi kommer altså ikke til å svare på spørsmål, kritikk eller å begi oss inn i debatter verken på egen FB-side eller på andre sine sider. Kommunal sakshåndtering skal ikke skje i sosiale medier. Vi har et ansvar for å ivareta rettsikkerheten og utredningsplikten, men vi har også et ansvar for å beskytte egne ansatte og politikere mot trakassering. Jeg ber dere lesere respektere dette.

Alle som vil kommunen noe er hjertelig velkommen. Hvis du vil besøke oss er det lurt å gjøre avtale og gå via Servicetorget. Elektronisk post bør sendes til post@beiarn.kommune.no. Du kan også ringe 755 69 000. Da får man svar. Innspill til den kommunale FB-siden vil ikke bli besvart der.

Kommuneplan til behandling og følgekommune GNIST

Vi opplever å ha en klar, god og relativt fersk strategisk kommuneplan og en helt fersk næringsplan. Disse er å finne på kommunens hjemmeside. I vår søkte vi om å være deltaker i en type framtidsplanlegging etter en modell fra departementet, kalt GNIST. Vår tanke var å gjøre nytte av denne modellen når vi uansett må justere den strategiske kommuneplanen etter valget. Vi kom «til finalen», men ble ikke GNIST-kommune. Vi ble imidlertid såkalt følgekommune, der vi vil dra nytte av modellen og har valgt å samarbeide med Grue kommune. Det oppleves viktig å få til en politisk styrt og effektiv planprosess slik at størst mulig del av neste valgperiode kan brukes til praktisk lokalpolitikk i tråd med kommunestyrets endelige planvedtak. 

50.000 kroner til Beiarn

Gjenbruksuka går fra 15. – 24. september, og skal fylles med arrangement og aktivitet i hele Salten for å skape engasjement rundt bærekraft og gjenbruk. Er du klar for en skikkelig Beiarvits? «Beiarn er den eneste kommunen hvor søppelbilene må være bevæpna». Det ligger i ryggmargen vår å være nøysom og å gjenbruke, og det skal vi beiarværinger være stolte av. Det er derfor med entusiasme vi er med på ei satsing for økt sirkulærøkonomi, delingskultur og gjenbruk i hele Salten for økt søkelys på bærekraft i smått og stort.

Til nå har vi arrangert metallinnsamling, bokashi-kurs og barnehagen på Tollå har engasjert seg med egne «andelshøner». Gjenbruksuka lyste ut midler til aktivitet, og i Beiarn har vi fått støtte på til sammen 50.000 kr for å arrangere Familiedag på Arstad 16. september i lag med Frivilligsentralen, og til et spennende prosjekt som satser på gjenbruk av glass, hvor glassdesigner Margareth Troli har regien. Har du innspill eller lyst til å arrangere noe kan du lese mer på Gjenbruksuka.no.

Kommunale avgifter

Det er såkalte «agurktider» i avisene. Jeg så et oppslag i Avisa Nordland 13. juli og tillater meg å kommentere den litt. I artikkelen har Huseiernes Landsforbund har hatt en gjennomgang av nivået på vannavgiften for mange kommuner. Beiarn kommer dårlig ut og er nest dyrest. Min kommentar er at det sikkert er riktig, men vi bør huske på at vi nå er ferdig med en stor utbygging lokalt. Det foreligger ingen ytterligere planer eller vurderes nødvendig med store investeringer på vannsiden på mange år.  Utbyggingen kostet vel 40 millioner og vi fikk tilskudd på kr. 5 mill fra Fylkeskommunen til vannutbygginga i Tollåkilda. Det bidrar til at avgifta har det nivået den har i dag. Vannforsyningen er et såkalt selvkostområde der abonnentene må betale, men kommunen skal gå i null. Eget regnskap og revisjon gir både meg og politikken godt innblikk og kontroll på at det blir slik. Prosjektet og sammenkoplingen som sikrer vann av veldig høy kvalitet året rundt må vi alle være glade for. Så er det slik at vannavgiften faktisk ventes å gå litt ned i kommende år. 

Regulering fv813 – Beiarfjellet

I forståelse med veieier Nordland Fylkeskommune har Beiarn kommune satt i gang reguleringsarbeid for fv813. To definerte strekninger på Beiarsiden av er prioritert og hensikten er å ha planene for strekningsvise utbedringer klare om fylkeskommunen skulle få mulighet til å gjøre nye prioriteringer i forhold til sine mange samferdselsutfordringer. Norconsult gjør reguleringsarbeidet for kommunen. 

Vegstengning i Beiarn

Fylkesveg 7454 (Os-siden) blir stengt for gjennomkjøring mellom Storjord og Trones. Dette gjelder på dagtid i perioden 17.–20. juli. Årsaken er skifte av stikkrenner.

Kulturpris og kulturstipend

I år kan det bli utdelt både kulturstipend og kulturpris. Vi har allerede fått forslag på kandidater til kulturpris, men med dette settes frist for forslag til kandidater til 1. september. Statuttene for ordningene er å finne på kommunens hjemmeside. Driftsutvalget ventes å avgjøre sakene i sitt møte 19. september, så blir det nok funnet en passende anledning til overrekkelse og heder.  

Barne- og ungdomsarbeidet

Vi har langstids sykemelding i stillingen og har lenge strevet med å få til et godt tilbud for både klubben, ulike ungdomstiltak, oppfølging av Ungdomsrådet og annet arbeid. Jeg beklager dette. Mitt inderlige håp er at vi skal ha en ordning på plass til skolestart. Elevene starter 21. august.  

Bekjempelse av kjempespringfrø:

I år har kommunen ansatt Sergei og Yevhen fra Ukraina, til å gjennomføre sesongens rydding av kjempespringfrø, og etter deres periode vil dere treffe vår egen Kolbjørn med ryddesaga. Mye av det tidligere arbeidet som har blitt gjort har hatt gode resultater og dersom det ikke gjøres observasjoner i år vil flere av feltene vurderes å kunne friskmeldes. Frøene har trolig en maksimal levetid på inntil 5 år i bakken, men 1-3 år i bakken er mer normalt. Siden ryddeprosjekter har foregått siden 2019, og trolig har pågått med lite eller ingen frøspredning etter dette, er det gode muligheter for mange av lokalitetene. Vi er derfor optimistiske flere steder, men dette avhenger av at vi får fullført arbeidet og gjort nødvendige undersøkelser. Vi ber derfor grunneierne om å luke eller slå planten før den setter frø på de feltene vi ikke rekker over, eller som er slått men der dere ser at det kommer opp noen få planter.

Valg 11. september

Valgdagen er 11. september 2023 og du må da stemme i den kommunen du er folkeregistrert i.
I Beiarn har vi følgende stemmelokaler: Granli idrettshus, Beiarn barne- og ungdomsskole (Trones) og Samfunnssalen på Moldjord.   Her er det åpent fra kl. 10:00-18:00. I tillegg er det mulig å stemme i samfunnssalen på Moldjord søndag 10. september kl. 14:00-19:00.
Husk å ta med legitimasjon.

Du kan forhåndsstemme fra 10. august til og med 8. september på servicetorget på kommunehuset kl. 10:00-14:00.  Dersom du på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan besøke et ordinært valglokale vil det være et tilbud om forhåndsstemmegivning hjemme. Ta i så fall kontakt med kommunen på tlf. 755 69000.

Det er tre lister som stiller til valg i kommunen, en oversikt over disse får du på kommunens hjemmeside.