OM ORDNINGEN

Målet med ordningen er å sette kommunen i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Beiarn kommune har frihet til å tilpasse hvilke virksomheter som støttes, avhengig av den lokale situasjonen knyttet til nedstengning og tapt omsetning.

Ordningen gjelder for bedrifter med forretningsadresse i Beiarn kommune og skal avhjelpe de virksomheter som helt eller delvis har falt utenfor de generelle kompensasjonsordningene. Kommunen skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak.

Støtten kan kompensere lokale virksomheters faste kostnader som følge av smitteverntiltak og nedstengning.

Støtten vil omfatte virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger for næringslivet og med særlig vekt på:

  • Reiseliv og servicenæringene
  • Gründer- og oppstartsbedrifter

Midlene kan også benyttes til fellestiltak for reiseliv.

SØKNAD

Ordningen er søkbar via regionalforvaltning.no

Søknad om kompensasjon må dokumentere tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning. Dokumentasjonen må inneholde erklæring fra revisor/regnskapsfører. For oppstartsbedrifter må dokumentasjonen inneholde erklæring fra revisor/regnskapsfører for tapt omsetning, tap av kontrakter, avbestillinger og lignende

 

 

REGELVERK

Ordningen følger regler i forskrift om distrikts- og regionalpolitiske virkemiddel om utlysning, saksbehandling, klage og kontroll med mer.

Tildelingen gis i form av bagatellmessig støtte og i samsvar med regelverk for offentlig støtte.

Søker må gi informasjon om hvilken annen offentlig støtte foretaket har mottatt i løpet av 2019, 2020 og 2021 og hvilken ordning støtten er hjemlet i.

Søker må sørge for at samlet mottatt offentlig støtte ikke overstiger de grensene som til enhver tid gjelder ifølge EØS statsstøtteregelverk (bagatellmessig støtte).

BEHANDLING AV SØKNAD

Beiarn kommune behandler innkomne søknader etter søknadsfristens utløp – det blir ikke gitt fortløpende tildelinger. Det legges opp til en tildelingsrunde.

Beiarn kommune gjør oppmerksom på at opplysninger som gis vil være offentlige etter offentlighetsloven.

For ytterligere informasjon se: regjeringenhttps://www..no/contentassets/25112a24a5764908bec35e653933a066/tilskuddsbrev-kommunal-kompensasjonsordning-.pdf

 

SØKNADSFRIST: 30.04.2021