Formålet med ordningen er å øke kvaliteten på tidligere grøftet jordbruksjord ved å gi tilskudd til drenering av dårlig drenert jord med potensial for økt matproduksjon, samt å redusere faren for erosjon og overflateavrenning av næringsstoffer til vassdrag.

Tilskudd kan gis til drenering av tidligere grøftet jordbruksareal. Planerte arealer er unntatt fra vilkåret om at arealet tidligere skal være grøftet. Tilskudd kan ikke gis der tiltaket medfører vesentlig skade for annen eiendom og naturmangfold, vesentlig fare for flom og vannforurensning eller fare for skade på automatisk fredete kulturminner. Tilskudd kan heller ikke gis der tiltaket er påbegynt før tilskudd er innvilget.

Tilskudd til drenering av jordbruksjord, avgrenset til systematisk grøfting, profilering og omgraving utgjør 2 000 kroner per dekar. Ved annen grøfting kan det gis 30 kroner per løpemeter grøft begrenset oppad til 2 000 kroner per dekar.

Foretak som eier eller leier jordbruksareal som tidligere er grøftet, kan søke om tilskudd til drenering. Det kan også gis tilskudd til eier av jordbruksareal som leies ut. For planerte arealer kan det i tillegg gis tilskudd til arealer som ikke tidligere er grøftet.

 

Les mer om tilskuddsordningen til drenering av jordbruksjord på Landbruksdirektoratets hjemmeside: https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/drenering/om-tilskudd-til-drenering-av-jordbruksjord

 

Søknaden skal sendes inn digitalt via Altinn:

 

Slik gjør du:

  • Gå til siden http://www.altinn.no/ på internett

  • Logg deg inn med MinID, BankID eller lignende

  • Velg landbruksforetaket ditt som Aktør, eventuelt deg selv som privatperson dersom du søker om tilskudd til drenering som privatperson

  • Søk opp og velg skjemaet Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) eller Tilskudd til drenering i jordbruket.

  • Legg inn informasjon om tiltaket og last opp nødvendige vedlegg (kart er eksempelvis obligatorisk). 

  • Søknaden sendes automatisk til kommunen som landbrukseiendommen for tiltaket ligger i.

Du kan gi andre rett til å fylle ut søknadsskjemaet for deg. Det ordnes også inne på http://www.altinn.no/. Snakk med dem først hvis det er aktuelt.

 

Ingen søknadsfrist, men først til mølla!