Kommunestyret har sent ut til høring et forslag til viktig plan for ei positiv utvikling i kommunen. Denne uka presenteres det andre hovedsatsingsområdet  i «Kommuneplanens samfunnsdel 2020 – 2030». Nå ønsker politikerne i Beiarn at akkurat du skal engasjere deg i kommunens veivalg og framtid ved å sende oss en mail om hva du mener om temaet:

 

Trivsel, aktivitet, samhold

 

  • Ta i bruk hele bygda ved å oppgradere nærmiljøanlegg, tilrettelegge for friluftsliv og utelek, og fremheve visuelle kvaliteter.

  • Utvikle tilbudet innen idrett, fritid og kultur ved å bygge en flerbrukshall sentralt i bygda, som skaper et samlingssted for alle i kommunen på tvers av alder, etnisitet og funksjonsnivå.

  • Sikre et bredt og inkluderende kulturliv hvor alle gis anledning til å skape, delta og oppleve.

  • «leve hele livet» - legge til rette for aktiv aldring med sosiale møteplasser, hjelp til hverdagsmestring, og mulighet for fysisk aktivitet.

  • Legge til rette for at personer med behov for helse- og omsorgstjenester skal være selvstendige og ha mulighet til å bo i egen eller tilrettelagt bolig lengst mulig, blant annet ved økt bruk av fremtidsrettet velferdsteknologi.

  • Ta i bruk seniorressursen i arbeidsliv, planarbeid og frivillig arbeid.

 

Gode kommunale tjenester og tilrettelegging for felles aktivitet skal gi våre innbyggere trygge, sosiale liv. Et attraktivt og inkluderende lokalsamfunn skaper samhold og trivsel og møteplasser for engasjement og nytenking. Et av kjennetegnene på en attraktiv møteplass er visuell kvalitet. Samhold skaper bolyst og tilhørighet og forhindrer ensomhet og utenforskap.

 

Hvorfor skal politikerne i Beiarn satse på dette, eller hvorfor skal de ikke satse på dette? Begrunn dine synspunkter og kom gjerne med alternativer. Innbyggere, hytteeiere, næringsliv, lag og foreninger utfordres til å ta diskusjonen.

 

Svar sendes til post@beiarn.kommune.no. Dette innlegget postes både på kommunens hjemmeside og på facebook. Ikke bruk kommentarfeltet på facebook til høringssvar. Send en mail, eller bruk messenger til korte innspill. Administrator forbeholder seg retten til å slette eventuelle kommentarer på facebook med upassende innhold. Alle innspill som kommer inn på e-post eller messenger vil bli arkivert i kommunens offentlige arkiv og tatt videre til kommunestyret.

 

Høringsfristen er satt til 1. september. Du finner hele høringsdokumentet under «kunngjøringer» på Beiarn kommunes hjemmesider