Midtre Nordland nasjonalparkstyre har nå lagt ut høringsutkastet til besøksstrategi for Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark med omkringliggende verneområder. Dette er en offentlig høring der alle som ønsker det kan komme med innspill til forslaget.

Besøksstrategi er en plan for hvordan nasjonalparkstyret som forvaltningsmyndighet for nasjonalparken vil gjennomføre besøksforvaltning. Besøksstrategien skal som utgangspunkt være et vedlegg til forvaltningsplanene for de ulike verneområdene.

Formålet med besøksstrategien er å øke kvaliteten på besøksforvaltninga i verneområdene på Saltfjellet, og gjøre verneområdene rustet for økt besøk i fremtida.

Besøksstrategien skal vise hvilke tiltak som skal gjennomføres for å oppnå en best mulig besøksforvaltning. Slike tiltak kan være: informasjon, fysisk tilrettelegging, sonering, oppsyn, overvåking og kartlegginger. Et annet formål med besøksstrategien er å bidra til å redusere interessekonflikt mellom næring- og friluftsinteresser i og rundt nasjonalparken. Ikke minst gjelder dette interessekonflikter mellom friluftsliv og reindrift.

Besøksstrategien legger føringer for hvordan våre innbyggere og besøkende kan bruke nasjonalparken og andre verneområder i de kommende åra. Med andre ord er dette en flott anledning til å være med å påvirke den fremtidige bruken av verneområdene. 

Link til høringsutkastet finner dere her: https://www.nasjonalparkstyre.no/Midtre-Nordland/publikasjoner/besoksstrategi