Leiekjøringsløyve (ervervsløyve) kan ifølge forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag gis til fastboende som med snøskuter i ervervsmessig øyemed vil påta seg:

- transport mellom bilveg og hytte,
- tilsyn med privat hytte etter eierens oppdrag,
- transport for massemedia på reportasjeoppdrag,
- transport av funksjonshemmede,
- transport av ved,
- transport etter dispensasjon i medhold av forskriftens § 6.

Det er en forutsetning at den som søker er bosatt i Beiarn kommune. Ved flere enn ti søkere, vil tidligere leiekjørere bli prioritert. Videre er det den enkelte leiekjørers ansvar å sørge for innhenting av grunneiers tillatelse til motorferdsel i aktuelle områder før eventuell kjøring tar til.

Søknadsskjema finner du HER

Søknaden sendes pr. e-post til post@beiarn.kommune.no, eller pr. post til Beiarn kommune, Nedre Beiarveien 906, 8110 Moldjord. Fint om søknadene også inneholder e-postadressene til søker og stedfortreder.

 

Søknadsfristen settes til 12. november 2023.