Planområdet
Planområdet er lokalisert i Tverrvika i Beiarn kommune og er en del av gnr./bnr. 50/1. Planområdets størrelse er på 5,9 daa. Avgrensingen av planområdet vises på figuren under.

wXWN jSIRDpqAAAAABJRU 5ErkJggg==

Figur 1 Forslag til planavgrensning, 24.05.2023

Gjeldende plangrunnlag
Planområdet er avsatt til landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNF-(R)) i kommuneplanens arealdel 2017-2028, vedtatt 15.03.2017. 

Området er ikke regulert tidligere. Tilgrensende reguleringsplan for Tvervik, vedtatt 28.11.1990 (planid 1839_1990001) omfatter arealformålene kai, industri, forretning, kommunalteknisk virksomhet, avkjørsel og småbåtanlegg. 

Bakgrunn og hensikt
Beiarn kommune ønsker å regulere havnelager for å etablere et større areal for mellomlagring til industriformål. Tverrvik er den eneste industrikaia i Beiarn kommune. I dag mottas det i hovedsak asfalt, grus og løsmasser til bygging av vedlikehold av kommunal- og fylkesveger, men også større parti av varer til andre formål. Det er spesielt et ønske fra tømmerindustrien at det etableres et havnelager som er skilt fra grus og andre løsmasser, siden kombinert bruk vil forurense tømmeret.

Forskrift om konsekvensutredning
Etter kommunens vurdering skal planen konsekvensutredes fordi foreslåtte havnevirksomhet er i strid med LNF(R)-formålet i kommuneplanens arealdel, jf. § 6 første ledd, bokstav b i forskrift om konsekvensutredninger. Det vedlagte planprogrammet viser hvilke tema som skal utredes.

Videre saksgang
Det varsles nå om oppstart av planarbeid og berørte parter gis med dette anledning til å uttale seg til det igangsatte planarbeidet og planprogrammet. Planprogrammet justeres etter eventuelle merknader fra høringsperioden og sendes til planmyndigheten (Beiarn kommune) for politisk behandling.

Planforslaget utarbeides deretter og sendes til behandling. Beiarn kommune tar så stilling til om planforslaget skal legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring. Etter offentlig ettersyn og høringen blir planforslaget sluttbehandlet i kommunestyret i Beiarn kommune.

Spørsmål om planarbeidet
Har du spørsmål kan du ta kontakt med Mona Presthus i Multiconsult Norge AS, på e-post: mona.presthus@multiconsult.no eller telefon: 984 16 167. 

Innspill og merknader til planarbeidet
Hvis du har innspill eller merknader til planarbeidet kan de sendes skriftlig til plankonsulent Multiconsult Norge AS v/Mona Presthus per brev til postboks 6230 Torgarden, 7486 Trondheim eller på e-post til; mona.presthus@multiconsult.no.

Innspill må være mottatt i løpet av 28. juli 2023. Vennligst merk henvendelsen med plankonsulentens navn eller referansenummer 10243447.

Vedlegg:

Planprogram - Tverrvik Havnelager.pdf