Planområdet vist innenfor stiplet linje (planavgrensning) på kartskissen nedenfor utgjør cirka 373 daa.  I planområdet inngår hele eller deler av følgende gårds- og bruksnummer: 0/0 (kommunal veg), 50/2, 50/4, 50/6, 50/10, 50/11, 50/26, 50/35, 50/37, 50/43, 50/57 og 100/1 (del av Fv.813).

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av ei moderne småbåthavn mellom Tarneset og Nesodden, med molo for avskjerming mot vær og vind, naust, båtutsett, båtplasser og tilhørende adkomst. Videre vest for småbåthavnen og kommunal veg ønskes det lagt til rette for bygging av fritidsboliger. Kommunal veg til og med krysset mot FV. 813 og eksisterende bolig-/fritidseiendommer tas også med i planområdet.

Tiltaket er vurdert å utløse krav til konsekvensutredning. Denne oppstartsmeldingen, forslag til planprogram og mer informasjon om planarbeidet kan ses på Beiarn kommunes hjemmesider www.beiarn.kommune.no/arealplan.

Merknader/innspill til oppstart av planarbeidet og forslag til planprogram kan sendes skriftlig til
Norconsult AS v/Gøran Antonsen, Pb. 234, 8001 Bodø
, e-post: goran.antonsen@norconsult.com, innen tidsfristens utløp den 21.12.2018

 

Linker til dokumenter:

Referat oppstartsmøte
Planprogram detataljregulering Tverrvik Beiarn_.pdf
Planavgrensning grunnkart.pdf