Plan- og ressursutvalget vedtok 23.08.2017 å legge forslag til detaljregulering for næringshytte med atkomst på Leiråmo, på gnr. 31, bnr. 1, 6 og 7, gnr. 71, bnr. 6, ut til offentlig ettersyn, samtidig som planforslaget sendes på høring.

Høringsfrist er satt til 06.11.2017. Merknader merkes sak 16/480 og sendes post@beiarn.kommune.no eller pr. post.
Kontaktperson i kommunen er Torbjørn Grimstad, t.grimstad@beiarn.kommune.no

 

VEDTAK

Plan- og ressursutvalget i Beiarn kommune vedtar å legge forslag til detaljregulering for næringshytte med atkomst på Leiråmo, på gnr. 31 og bnr. 1, 6 og 7, gnr. 71 bnr. 6, ut til offentlig ettersyn, samtidig som planforslaget sendes på høring.

 

Planforslaget er vist i kart med planid 2016001, merket Beiarn kommune og Norconsult, datert 30.07.2017, planbestemmelser datert 16.08.2017, og planbeskrivelse datert 03.07.2017.

 

Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.

 

 

HENSIKT

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av ei næringshytte for helårsdrift med tilhørende atkomstvei og parkering, i tråd med område FT42 Arena Beiarn i vedtatt arealdel av kommuneplan. Det planlegges etablert inntil 20 overnattingsplasser.

 

VURDERING I FORHOLD TIL KONSEKVENSUTREDNING

Vedtatt kommuneplan inneholder hensynssone infrastruktur med beskrevet behov for veitrasé. Kommuneplanens konsekvensutredning med ROS anslår på grunn av veitraséen total arealbruk til 175 daa, mens planforslaget er 152 daa. Beiarn kommune mener derfor planforslaget ikke utløser krav om konsekvensutredning etter § 2 d, siden det er i henhold til, og tilstrekkelig belyst i konsekvensutredningen til, overordnet plan.

Beiarn kommune mener planen ikke faller inn under § 3 c, vedlegg II pkt. 10 e) ettersom adkomstveien hverken vil være åpen for alminnelig ferdel eller egnet for tohjulsdrevne biler.

Beiarn kommune mener forslagsstiller i tilstrekkelig grad har gjort undersøkelser i forhold til naturverdier og biologisk mangfold i forhold til hvordan dette er beskrevet i kommuneplanens konsekvensutredning.

 

Sakens dokumenter kan lastes ned under.

Saksfemlegg høring

Høringsvedtak

Planbeskrivelse

Planbestemmelser

Plankart

Skredfarevurdering NGI

Vurdering kongeørn

 

Dokumentene tilhørende saken er også tilgjengelige i kommunens servicetorg