Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehagen

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

1. mai 2015 kom en nasjonal ordning for mulig reduksjon av foreldrebetalingen i barnehager.

Målgruppe

Familier med inntekt under en satt grense kan søke om redusert betaling i barnehage. I tillegg kan en del familier ha rett til gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart.

Kriterier/vilkår

Familier med samlet bruttoinntekt lavere enn kr 500 500 kan søke redusert foreldrebetaling. Dersom du får innvilget redusert foreldrebetaling betaler du 6% av årlig bruttoinntekt fordelt på 11 måneder (juli er betalingsfri i barnehagene).

Gratis kjernetid

Ved søknad om redusert betaling vil familier med samlet bruttoinntekt lavere enn kr 417 000 også få innvilget 20 timer gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart.

Fra 1.august 2017 vil inntektsgrensen være 428 000.

Kostpenger kommer i tillegg og fastsettes av kommunestyret hvert år

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og forskrifter

___

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Slik søker du

Søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid skrives på eget søknadskjema (ligger på kommunens hjemmeside). Det skal sendes kun ett skjema per husholdning.

Du må betale full pris for barnehageplassen frem til søknaden er godkjent. Ordningen med redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid har ikke tilbakevirkende kraft.

Det må søkes for et barnehageår om gangen.

Dersom inntekten endres vesentlig og varig i løpet av året ved f.eks langtidsarbeidsledighet eller endring i husholdningens sammensetting, kan det søkes om reduksjon i foreldrebetalingen eller gratis kjernetid i løpet av barnehageåret. Dette må dokumenters, evt etter avtale med kommunen.

Dokumentasjon som skal legges ved søknaden

 • Alle foreldre/foresatte skal levere kopi av siste selvangivelse og kopi av de 3 siste lønnslipper.
 • Er foreldrene samboere/gift skal det leveres inntektsdokumentasjon fra begge foreldrene.
 • Bor barnet sammen med én forelder og dennes samboer, skal det leveres inntektsdokumentasjon for både forelder og samboer. Samboer blir regnet fra første dag en bor sammen.
 • Er forelder enslig, skal det leveres dokumentasjon på inntekt, overgangsstønad og eventuelt andre skattbare inntekter.
 • Er forelder enke(mann), skal det leveres dokumentasjon på inntekt, etterlattepensjon/barnepensjon og eventuelt andre skattbare inntekter.

 

Godkjent inntektsdokumentasjon

Inntektsdokumentasjonen skal være maksimalt 1 måned gammel.

For arbeidstakere:

 • kopi av de 3 siste måneders lønnsslipper eller
 • ved nytt arbeidsforhold: kopi av arbeidskontrakt der lønn kommer frem
 • ved permisjon uten lønn, skal dette dokumenteres

For selvstendig næringsdrivende:

 • bekreftelse fra regnskapsfører/revisor på forventet inntekt
 • kopi av siste næringsoppgave

For arbeidsledige:

 • kopi av siste utbetaling fra NAV
 • evt. bekreftelse på at en ikke mottar noen for stønad

For hjemmeværende:

 • ingen krav til inntektsdokumentasjon ut over selvangivelse

For studenter:

 • kopi av studentbevis eller
 • bekreftelse fra skolen vedrørende skoleplass
 • dokumentasjon på overgangsstønad

For sosialklienter/ flyktninger:

 • kopi av siste utbetaling av introduksjonsstønad/kvalifiseringsstønad
 • hvis sosialhjelp/flyktninghjelp er eneste ”inntektskilde” skal det foreligge bekreftelse på dette fra sosialkontoret/flyktningkontoret.

 

Dersom søker mangler selvangivelse kan annen dokumentasjon fremlegges eller kommunen kan evt. kreve annen dokumentasjon.

Skjema

Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehagen (word)
Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehagen PDF

Søknaden sendes til

Beiarn Kommune
8110 Moldjord

Saksbehandling

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Beiarn barnehage
Telefon:75569000
Postadresse:Nedre Beiarveien 906 8110 Moldjord

Ansvarlig enhet

Avdeling:Oppvekst og kultur
Postadresse:Nedre Beiarveien 906 8110 MOLDJORD
Besøksadresse:8110 MOLDJORD

Kontaktpersoner

Navn:Mai Larssen
Tittel:Styrer
Telefon:995 33 658
Epost:mai.larssen@beiarn.kommune.no

Andre opplysninger

Oppdatert:2017-06-07 09:31