Samtidig varsles planoppstart for kommuneplanens samfunnsdel.

Høringsfrist er satt til 14. april 2024.

 

Hva er en planstrategi?
En planstrategi er ikke en plan, men et verktøy for å drøfte utviklingstrekk i kommunen som samfunn og organisasjon som grunnlag for å vurdere planbehovet i kommunestyreperioden.

Planstrategien skal gi en overordnet gjennomgang av kommunes utfordringsbilde, overordnede føringer fra nasjonale og regionale myndigheter og planstatus for Beiarn kommune. Gjennomgangen gir et grunnlag for å bestemme retninga for kommunens strategiske valg i valgperioden.

Planstrategien skal ifølge loven ta stilling til om kommuneplanen skal revideres. Andre sentrale planer som er gjeldende blir også gjennomgått med tanke på om de skal opprettholdes, rulleres eller fases ut. Om kommunen har nye plan- og utredningsbehov tas dette inn i planstrategien.

Ifølge plan- og bygningsloven (pbl § 10-1) skal kommunen vedta en ny planstrategi innen ett år etter at nytt kommunestyre er konstituert.

Planstrategien er retningsgivende for kommunens arbeid. Den har ingen direkte rettsvirkning for innbyggerne.

Vi ber om at eventuelle høringssvar sendes til post@beiarn.kommune.no eller til Beiarn kommune, Kommunehuset, Nedre Beiarveien 906, 8110 Moldjord.