Referat fra informasjonsmøte angående stenging av gymsal, basseng og garderober på Moldjord skole. (Samfunnsal del)

 

Tilstede:

Rådmann Ole Petter Nybakk, kommunalleder for teknisk Frank Movik, kommunalleder for oppvekst Kari-Marie Stenmark, rektor ved Moldjord skole Rita Olsen og foresatte til elevene ved Moldjord skole.

Det ble gitt informasjon om hvorfor vi har valgt å stenge av samfunnsaldel på Moldjord skole. Årsaken er bæresøylene på fremsiden har fått betydelige skader. NorConsult har vært inne og sett på skadene i høst og i rapporten fra dem sies det i korte trekk at det bør settes inn tiltak før det kommer betydelige snømengder. Da det kan være en fare for at taket kan gi etter. Selv om dette er lite sannsynlig, bruker vi «føre var» prinsippet.

Den samme rapporten sier også noe om forventet levetid for dette bygget. Bygg som generelt var satt opp på den tiden som skolen her ble satt opp (1964) hadde en forventet levetid på ca. 50 år. Det betyr i all hovedsak at denne bygningen har oversteget byggets levetid. Tiltak som blir satt inn nå fremover for å sikre bruken av samfunnsdelen vil alt etter hva man velger, uansett bare kunne være midlertidige tiltak.

Per i dag er området sikret og det vil ikke være aktuelt å åpne delen igjen før reparasjoner/utbedringer av bærebjelkene er gjort. Forhåpentligvis kan dette skje raskt. Politikken er informert, de var med i bestemmelsen om å stenge og er godt informert om tilstand, konsekvenser etc.

Når det gjelder undervisningsbiten blir den godt ivaretatt på alternative arenaer. Vi er i Misvær på svømming, i henhold til aktivitetstid, fysisk aktivitet og kroppsøving har vi andre deler av skolen vi kan bruke inne og mye aktivitet blir flyttet ut. Så lenge dette er en midlertidig stenging vil det få ubetydelige konsekvenser for undervisningen.

Når eventuelle tiltak blir satt i gang kan det i ytterste konsekvens medføre at vi må flytte elevene enten til Trones skole eller andre egnede lokaler, mens utbedringen gjennomføres. Moldjord skole er en murbygning og reparasjoner her kan medføre betydelig støy, men dette vil bli undersøkt før en setter i gang.

Foresatte som var til stede var opptatt av at man nå må tørre å ta opp igjen skolestrukturen i bygda og tenke fremover på hva som er best for barna. For de fremmøtte kom det tydelig frem at vi burde jobbe nå for en skole i bygda. De ønsket også å høre hva vi i administrasjonen hadde for tanker i henhold til dette fremover. Vi som dem ser også at vi vil være kjent med å samle elever og lærere i en skole i fremtiden, og at det presser seg frem nå avgjørelser som må tas ved hensyn til skolestruktur, ved tanke på denne bygningen og dens fremtid.

Foresatte vil bli gitt god informasjon om hva som skjer fremover når det er fattet beslutninger på hva vi gjør. Inntil videre kjøres skolen som normalt, med de tilpasninger vi har gjort.

 

Ref: Rita Olsen