Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Fysioterapi

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Fysioterapi kan gis både for å forebygge og for å behandle sykdom eller skade. I den kommunale fysioterapitjenesten er fysioterapeuten enten ansatt av kommunen eller har en driftsavtale med kommunen. Du kan få behandling enkeltvis eller i gruppe. Tjenesten er en del av kommunens tverrfaglige habiliterings- og rehabiliteringstilbud, og tilbys også i sykehjem. 

Beiarn har avtale med tre fysioterapeuter med forskjellig videreutdanning og kompetanse som arbeider hver sine dager, men har tett samarbeid. 
Henvisninggrunnlaget er variert ut fra både akutte og mer langvarige årsaker, livsstilsrelatert og/eller som en følge av flere skader og sykdommer. Aldersgrunnlaget har vært fra 0 - 90, med en overvekt fra 45 til 75.

Ut fra anamnese og undersøkelse finner pasient og fysioterapeut felles mål å jobbe mot. Fysioterapeuten legger vekt på bevisstgjøring, informasjon og grundig veiledning for å gi pasienten verktøy til å kontinuere å ta vare på egen helse når samarbeidet med fysioterapeuten avsluttes. 

Fysioterapeuten utfører også arbeidsplassvurderinger gjennom samarbeid med NAV, instruerer i bassengrupper, bistår sykehjemmet ved behov for veiledning og behandling av brukere, samt har samarbeid med Fysak og psykisk helsetjeneste.

 

Målgruppe

Eldre, personer med nedsatt funksjonsevne og personer som er syke eller skadet

Kriterier/vilkår

Kommunens fysioterapitjeneste eller legen din vil foreta en undersøkelse og en faglig vurdering av behovet.

istock  000013248947xsmall

Pris for tjenesten

De fleste må betale en egenandel når de har time hos fysioterapeut eller manuellterapeut.

For 2023 er egenandelstaket 3040 kroner. Når det beløpet er nådd, får du automatisk et frikort som ligger digitalt på helsenorge.no.

Logg inn på helsenorge.no for å se egenandelene som er registrert på deg.

Noen grupper slipper å betale egenandel for undersøkelse og behandling av fysioterapeut. Dette gjelder

  • barn under 16 år
  • personer med godkjent yrkesskade (gjelder også soldater i førstegangstjeneste i Forsvaret)

Du trenger ikke henvisning til fysioterapeut for å få dekket utgifter til fysioterapi.

aaa

Lover og forskrifter

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se forskrift om habilitering og rehabilitering § 7 og 8.

Se også folketrygdloven § 5-8, pasient- og brukerrettighetsloven § 1-3 og kapittel 7 og forskrift for sykehjem § 2-1.

Lover

Folketrygdloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Forskrifter

Forskrift for sykehjem

Forskrift om funksjons- og kvalitetskrav for fysioterapeuter med kommunal driftsavtale

Forskrift om habilitering, rehabilitering og koordinator

Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m.

Syketransportregisterforskriften

___

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan motta tjenesten uavhengig av om du bor hjemme eller på institusjon. Bor du hjemme og ikke er i stand til å oppsøke et fysikalsk institutt, kan du få tilbud om at behandlingen skal foregå hjemme.

Saksbehandling

Saksbehandling


Saksbehandlingstid


Klagemulighet

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.
 

___

Andre opplysninger

Oppdatert:2017-05-10 10:19