Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Tjenester A-Å
A B D E F G H I J K L M N O P R S T U V Ø

A
Adressetildeling
Aktiviteter på dagsenteret.
Allemannsretten
Arealoverføring
Automatisk fredete kulturminner - tillatelse til inngrep
Automatisk fredete kulturminner - tilskudd til arkeologiske undersøkelser
Avkjørsel - privat avkjørsel fra offentlig vei
Avlastning
Avløp - offentlige avløpsanlegg
Avløserordningene i jordbruket

B
Babytreff
Banktjenester
Barnehageplass
Barnevern
Barselgrupper
Beiarn kulturskole
Besøkshjem/Å være besøkshjem
Bibliotek
Bolig - bygging av ny
Bompenger - privat vei
Brannvern og tilsyn
Brukerstyrt personlig assistanse
Brøyting av private veger
Bygdeutviklingsmidler
Byggavfall - kildesortering
Bygge- og aktivitetsforbud langs offentlig veg - dispensasjon
Byggetiltak (mindre) på bebygd eiendom
Byggetiltak som ikke krever søknad og tillatelse
Bygging og graving i forurenset grunn

D
Demensteam
Den kulturelle skolesekken
Driftsbygning i landbruket
Driveplikt på landbrukseiendom - søknad om fritak

E
Eierseksjonering/reseksjonering
Eldreomsorg - verdighetsgarantien
Etablererprøven for serveringsvirksomhet
Europeisk helsetrygdkort

F
Farlig avfall
Fastlege
Feiing og tilsyn med fyringsanlegg
Fellingstillatelse
Film og video - konsesjon for framvisning
Folkehelse
Folkeregister
Forhåndskonferanse
Fosterhjem/Å være fosterhjem
Fradeling av eiendom
Fredete bygninger og anlegg - tilskudd
Frisklivs treningsstudio
Fyrverkeri - handel og oppbevaring
Fysioterapi

G
Grensejustering

H
Habilitering og rehabilitering
Handicap-parkering
Helsestasjon
Hjemmehjelp
Hjemmesykepleie
Hjemmeundervisning
Hjortevilt - fellingsstatistikk
Hundehold

I
Individuell plan
Isfiskeløypa

J
Jegerprøven

K
Karakterer - klageadgang
Klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon og tap av sau på beite - erstatning
Kommunal planlegging - medvirkning
Konfliktråd
Konsesjon og boplikt - landbrukseiendom
Kulturpris
Kulturstipend
Kulturvern og museum

L
Landbrukseiendom - deling
Landbruksvei - bygging
Ledsagerbevis for funksjonshemmede
Legekontoret
Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
Legevakt

M
Matombringing
Matrikkel - retting
Melde flytting
Miljørettet helsevern
Miljøtjeneste
Motorferdsel i utmark og vassdrag
Musikkbingen

N
Nabovarsel
Nærings- og miljøtiltak i skogbruket - tilskudd

O
Offentlige pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrproduksjon - erstatning
Omsorgsbolig
Omsorgslønn
Oppmålingsforretning
Opptenning av ild utendørs

P
Permisjon fra grunnskoleopplæring
Personvern – dine rettigheter
Personvernombud
Produksjonstilskudd i jordbruket
Psykiske helsetjenester
Påkjørsel elg rådyr

R
Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehagen
Regionalt miljøprogram i jordbruket - tilskudd
Reguleringsplan - rett til å fremme forslag
Reklameskilt langs vei
Renovasjon
Rusmiddelmisbrukere

S
Salgsbevilling alkohol
Samfunnssal og sceneutstyr
Sammenslåing av eiendom eller festegrunn
Selvangivelse
Selvbygger
Serveringsbevilling
Skattekort og frikort
Skjema
Skjenkebevilling alkohol
Skjenkebevilling alkohol - ambulerende eller for en enkelt, bestemt anledning
Skogfond
Skolefritidsordning (SFO)
Skolene i Beiarn
Skolerute
Skolestruktur
Spesielle miljøtiltak i landbruket SMIL
Starte bedrift i Beiarn?
Startlån bolig
Statlige spillemidler til idrettsformål
Støttekontakt
Svangerskapsomsorg
Sykehjem - langtidsopphold
Sykehjem - avlastningsopphold
Sykehjem - korttidsopphold

T
Tannhelsetjeneste
Tekniske hjelpemidler - utlån
Terminal pleie i hjemmet
Tilskudd til drenering - søknad
Trygghetsalarm
TT-Kort

U
Utslippstillatelse

V
Vaksine
Vaktmester - ambulerende
Vald - godkjenning
Vann og avløp - abonnementsvilkår
Vannforsyning - drikkevann
Veivedlikehold
Viltfondet - søknad om tilskudd

Ø
Økologisk landbruk - direkte tilskudd
Økonomisk rådgivning
Økonomisk sosialhjelp