Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
22. juni 2020 kl. 12:28

Korona informasjon

Koronatelefonen i Beiarn kommune 913 27 100​ mandag til torsdag

Les mer

Tjenester A-Å
A B D E F G H I J K L M N O P R S T U V Ø

A
Adopsjon
Adressetildeling
Aktiviteter på dagsenteret.
Allemannsretten
Arbeidsgiverkontroll og -veiledning
Arealoverføring
Automatisk fredete kulturminner - tillatelse til inngrep
Automatisk fredete kulturminner - tilskudd til arkeologiske undersøkelser
Avkjørsel - privat avkjørsel fra offentlig vei
Avlastning
Avløp - offentlige avløpsanlegg
Avløserordningene i jordbruket

B
Babytreff
Banktjenester
Barnehagens hjemmeside
Barnehageplass
Barnevern
Barselgrupper
Beiarn kulturskole
Besøkshjem/Å være besøkshjem
Betaling for kommunale tjenester / innkreving av kommunale krav
Bibliotek
Bolig - bygging av ny
Bompenger - privat vei
Brannvern og tilsyn
Brukerstyrt personlig assistanse
Brøyting av private veger
Bygdeutviklingsmidler
Byggavfall - kildesortering
Bygge- og aktivitetsforbud langs offentlig veg - dispensasjon
Byggetiltak (mindre) på bebygd eiendom
Byggetiltak som ikke krever søknad og tillatelse
Bygging og graving i forurenset grunn

D
Demensteam
Den kulturelle skolesekken
Driftsbygning i landbruket
Driveplikt på landbrukseiendom - søknad om fritak

E
Eierseksjonering/reseksjonering
Eldreomsorg - verdighetsgarantien
Etablererprøven for serveringsvirksomhet
Europeisk helsetrygdkort

F
Farlig avfall
Fastlege
Feiing og tilsyn med fyringsanlegg
Fellingstillatelse
Film og video - konsesjon for framvisning
Folkehelse
Folkeregister
Forhåndskonferanse
Forskuddsskatt - betaling og innkreving
Fosterhjem/Å være fosterhjem
Fradeling av eiendom
Fredete bygninger og anlegg - tilskudd
Frisklivs treningsstudio
Fyrverkeri - handel og oppbevaring
Fysioterapi
Førerkort - dispensasjon fra helsekrav

G
Gravide rusmiddelmisbrukere - bruk av tvang
Grensejustering

H
Habilitering og rehabilitering
Handicap-parkering
Helsestasjon
Hjelpetiltak fra barnevernstjenesten
Hjemmehjelp
Hjemmesykepleie
Hjemmeundervisning
Hjortevilt - fellingsstatistikk
Hundehold

I
Individuell plan
Isfiskeløypa

J
Jegerprøven

K
Karakterer - klageadgang
Klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon og tap av sau på beite - erstatning
Kommunal planlegging - medvirkning
Konfliktråd
Konsesjon og boplikt - landbrukseiendom
Kulturpris
Kulturstipend
Kulturvern og museum

L
Landbrukseiendom - deling
Landbruksvei - bygging
Ledsagerbevis for funksjonshemmede
Legekontoret
Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
Legevakt

M
Matombringing
Matrikkel - retting
Melde flytting
Melding til barnevernstjenesten
Miljørettet helsevern
Miljøtjeneste
Motorferdsel i utmark og vassdrag
Musikkbingen

N
Nabovarsel
Nærings- og miljøtiltak i skogbruket - tilskudd

O
Offentlige pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrproduksjon - erstatning
Omsorgsbolig
Omsorgslønn
Omsorgsovertakelse av et barn
Oppmålingsforretning
Opptenning av ild utendørs

P
Permisjon fra grunnskoleopplæring
Personvern – dine rettigheter
Personvernombud
Produksjonstilskudd i jordbruket
Psykiske helsetjenester
Påkjørsel elg rådyr

R
Reduksjon eller fritak for skatt (ettergivelse eller nedsettelse av skatt)
Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehagen
Regionalt miljøprogram i jordbruket - tilskudd
Reguleringsplan - rett til å fremme forslag
Reklameskilt langs vei
Renovasjon
Rusmiddelmisbrukere

S
Salgsbevilling alkohol
Samfunnssal og sceneutstyr
Sammenslåing av eiendom eller festegrunn
Samvær med barn under offentlig omsorg for foreldrene og andre
Selvangivelse
Selvbygger
Serveringsbevilling
Skatteattest
Skattekort og frikort
Skjema
Skjenkebevilling alkohol
Skjenkebevilling alkohol - ambulerende eller for en enkelt, bestemt anledning
Skogfond
Skolefritidsordning (SFO)
Skolene i Beiarn
Skolerute
Skolestruktur
Spesielle miljøtiltak i landbruket SMIL
Starte bedrift i Beiarn?
Startlån bolig
Statlige spillemidler til idrettsformål
Støttekontakt
Svangerskapsomsorg
Sykehjem - langtidsopphold
Sykehjem - avlastningsopphold
Sykehjem - korttidsopphold

T
Tannhelsetjeneste
Tekniske hjelpemidler - utlån
Terminal pleie i hjemmet
Tilskudd til drenering - søknad
Trygghetsalarm
TT-Kort

U
Utslippstillatelse

V
Vaksine
Vaktmester - ambulerende
Vald - godkjenning
Vann og avløp - abonnementsvilkår
Vannforsyning - drikkevann
Veivedlikehold
Viltfondet - søknad om tilskudd

Ø
Økologisk landbruk - direkte tilskudd
Økonomisk rådgivning
Økonomisk sosialhjelp