Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Hjemmesykepleie

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Hjemmesykepleien gir pleie og omsorg til syke og funksjonshemmede i eget hjem. Tjenesten kan for eksempel omfatte sårbehandling, personlig stell og medikamenthåndtering. 

Du har rett til hjemmesykepleie hvis du ikke selv kan oppsøke helsehjelp på grunn av sykdom eller funksjonsnedsettelse.

Hjemmesykepleien tilbyr også opplæring og veiledning som kan bidra til å gjøre hjelpetrengende personer mest mulig selvhjulpne.

Målgruppe


Kriterier/vilkår

Det er ditt behov som avgjør om du vil kunne motta tjenesten.

Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. 

Kommunens ansvar omfatter alle pasient- og brukergrupper, herunder personer med somatisk eller psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne.

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

aaa

Lover og forskrifter

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-1 og 3-2. Se også pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7.

Lover

Forvaltningsloven
Helse- og omsorgstjenesteloven
Helsepersonelloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Forskrifter

Forskrift om habilitering, rehabilitering og koordinator

Kvalitetsforskrift for pleie- og omsorgstjenestene

Verdighetsgarantiforskriften

___

Skjema

Skjema

Individuell plan, mal word format
Søknadskjema pleie og omsorgstjenester

Vedlegg

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

Søknadsfrist


Søknaden sendes til

Beiarn Kommune
Leder for hjemmesykepleien
8110 Moldjord

Saksbehandling

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Normalt vil vi komme på hjemmebesøk. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, kan du klage videre til helsetilsynet i fylket.

Du kan også klage på selve utførelsen av tjenesten. Klagen sender du til kommunen eller direkte til tjenesteyteren.

Du kan også klage til statsforvalteren i ditt fylke over uforsvarlig utførelse av tjenesten, utilstrekkelig eller gal informasjon eller brudd på taushetsplikten.
 
Skulle det skje en svært alvorlig hendelse i forbindelse med tjenesten kan du som pårørende eller pasient sende en varsling direkte til Statens helsetilsyn på telefonnummer 474 86 882.
___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Hjemmesykepleien
Postadresse:Moldjord 8110 MOLDJORD
Besøksadresse:8110 MOLDJORD

Kontaktpersoner

Navn:Torhild Moen Andersen
Tittel:Virksomhetsleder
Mobil:90539379
Epost:torhild.moen.andersen@beiarn.kommune.no

Andre opplysninger

Oppdatert:2020-04-16 09:41