Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
14. mai 2024 kl. 13:36

Hovedinngangen til kommunehuset er stengt i forbindelse med ombygging

Les mer

Tilskudd til drenering - søknad

Generelt om tjenesten

Alternativt navn

Grøfting - søknad om tilskudd

Beskrivelse

Formålet med drenering er å øke kvaliteten på tidligere grøftet jordbruksjord - til fordel for både avlinger og miljø. For planerte arealer kan det også gis tilskudd til arealer som ikke tidligere er grøftet.

God drenering (grøfting) er viktig for å få gode avlinger. Store deler av dyrkajorda i Norge har for dårlig drenering. Det gir dårlige vekstforhold for plantene og ofte vanskelige innhøstingsforhold. Resultatet er mindre avlinger med dårligere kvalitet. Dårlig drenert jord gir også større risiko for tap av jord og næringsstoffer til vann og utslipp av klimagasser til luft.

 

Tilskudd til drenering av jordbruksjord, avgrenset til systematisk grøfting, profilering og omgraving utgjør 1 000 kroner per dekar. Ved annen grøfting kan det gis 15 kroner per løpemeter grøft begrenset oppad til 1 000 kroner per dekar. Søknadsfrist til kommunen er 1. juni.

 

 

 

 

Målgruppe

Eier av, eller foretak som leier, jordbruksareal med behov for ny drenering

Kriterier/vilkår

Tilskudd kan ikke gis der tiltaket medfører

  • vesentlig skade for annen eiendom og naturmangfold
  • vesentlig fare for flom og vannforurensning
  • fare for skade på automatisk fredede kulturminner

Tilskudd kan heller ikke gis der tiltaket er startet før tilskuddet er innvilget.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Partnere

Kulturminnemyndigheten (kulturminneforvaltningen i fylkeskommunen og Sametinget) skal uttale seg når tiltaket kan berøre interesser innenfor deres fagområder.

aaa

Lover og forskrifter

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Søknader skal sendes inn digitalt med innlogging via ID-Porten i Altinn. 

 

Lenke til mer informasjon hos Statens landbruksforvaltning:

https://www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/drenering/om-tilskudd-til-drenering-av-jordbruksjord#om-tilskuddet

 

 

Lenke til forskrift:

http://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMNO/Landbruk%20og%20mat/Milj%c3%b8tiltak/Forskrift%20om%20tilskudd%20til%20drenering%20av%20jordbruksjord.pdf?epslanguage=nb


Lenke til søknadsskjema:

http://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMNO/Landbruk%20og%20mat/Milj%c3%b8tiltak/S%c3%b8knadssjema%20-%20s%c3%b8knad%20om%20tilskudd%20til%20drenering%20av%20jordbruksjord.pdf?epslanguage=nb

 

 

Skjema


Vedlegg

Obligatorisk vedlegg:

  • kart med grøfteskisse

Andre aktuelle vedlegg:

  • avtale med eier om å gjennomføre tiltaket
  • dokumentasjon av tidligere drenering eller planering
  • detaljert kostnadsoverslag

Søknadsfrist


Saksbehandling

Saksbehandling


Saksbehandlingstid


Klagemulighet

Kommunen fatter vedtak om søknaden. Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, kan du  klage videre til statsforvalteren.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Landbrukskontoret
Postadresse:Moldjord 8110 MOLDJORD
Besøksadresse:8110 MOLDJORD

Ansvarlig enhet

Avdeling:Landbruks- og kulturadministrasjon
Postadresse:Moldjord 8110 MOLDJORD
Besøksadresse:8110 MOLDJORD

Andre opplysninger

Oppdatert:2017-05-10 10:20