Møteinnkalling

Møteprotokoll

 

Saksliste

Saksnr.

Arkivsaksnr. Tittel

  Referater

1/20

20/192
GODKJENNING AV PROTOKOLL - KOMMUNESTYRET

2/20

20/36
VALG AV REPRESENTANT TIL STORGLOMFJORDFONDET

3/20

19/103
VALG AV MEDDOMMERE

4/20

 

20/16
KONTROLLUTVALG - VALG AV NYTT MEDLEM  

5/20

19/656
HØRING OM FORSLAG TIL ENDRINGER I MOTORFERDSELLOVEN OG FORSKRIFT FOR BRUK AV MOTORKJØRETØY I UTMARK OG ISLAGTE VASSDRAG

6/20 

20/50
FORSKRIFT OM JAKT OG MINSTEAREAL FOR JAKT PÅ ELG OG RÅDYR

7/20

19/4
PLANSTRATEGI OG PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2020 - 2030

8/20   

20/111
ORDFØRERKJEDE

9/20 

20/139
PLAN FOR PERSONELL SOM HAR DELTATT I INTERNASJONALE TJENESTER

10/20

20/190
BEREDSKAPSPLAN FOR PANDEMISK INFLUENSA